2,6 miljarder kronor - rekordstor satsning på värdefull natur

Bravo! Anslaget till värdefull natur för 2018 är rekordstort. Totalt ca 2,6 miljarder kronor! Där ca 1,4 miljarder ska gå till skydd av, och ca 1,2 miljarder till åtgärder för, den värdefulla naturen. Att jämföra med de historiskt sätt redan höga anslagen för 2017's 2,2 miljarder och 2016' ca 2,3 miljarder, för samma ändamål. 

pexels-photo-302804.jpeg

2,6 miljarder

Rekordstort anslag till värdefull natur

- Arbetet tar oss ett steg närmare att uppnå de nationella miljö- och friluftslivsmålen, menar Claes Svedlindh, chef naturavdelningen på Naturvårdsverket. Något vi friluftsentusiaster både välkomnar med öppna armar, och ser fram emot med stor tillförsikt. 

Resultatet av tidigare anslag och arbete har åtminstone pekat i den riktningen, och några åtgärder värda att lyfta fram lite extra är bland annat att länsstyrelserna år 2016 fattade hela 273 beslut om att skapa nya, utöka eller förstärka naturreservaten med en yta för rekreation och biologisk mångfald på 36.000 hektar! En liten bit på väg emot det nationella etappmålet där 20 procent av Sveriges yta ska skyddas senast år 2020. Idag sägs antal naturreservat vara 4.700, vilket även det är ett styrkebesked för natur- och friluftspolitiken. 

Glädjande är också att alla län redan 2016 fick en egen friluftssamordnare tillika -strateg, som vad vi erfar har lyckats få friluftslivet lite högre upp på Länsstyrelsens agenda, där skydd, biologisk mångfald, etc dittills stått i absolut fokus. 

Vidare gläds vi åt att en betydande del av anslaget har gått till den lokala naturvårdssatsningen (LONA) som hittills har haft en mycket positiv inverkan på intresset för naturvård och friluftsliv hos både kommunalpolitiker och allmänhet. Studier pekar på att fler människor nu besöker naturen oftare, och att intresset för naturvård har vuxit i grupper som tidigare inte visste så mycket. 

Nu hoppas Naturkartan att 2018 års anslag intensifieras ytterligare, inte minst vad gäller den stora frågan att göra naturen tillgänglig för alla, även sett ur ett informativt perspektiv.