Unik samverkan mellan kommuner och länsstyrelse skapar regional friluftsguide

Förra veckan bjöd Länsstyrelsen i Stockholms län och Naturkartan in representanter från alla Stockholms 26 kommuner till frukostseminarium på temat hur vi kan samverka för att göra information om Storstockholms natur och friluftsliv mer tillgängligt.

Efter två timmars presentationer och därpå följande diskussion kunde man konstatera att det dels rådde stor samsyn kring en del fundamentala frågor om hur man bäst kan samverka, och dels att seminariet i sig blev ett fint exempel på just samverkan.

Vad gäller samsynen på hur vi kan samverka för att göra information om Storstockholms natur och friluftsliv mer tillgängligt...

  • Man var överens om att värdet för användaren markant ökar om man slår samman all information från länets natur- och friluftslivs-intressenter som kommuner, länsstyrelsen, m fl, till en tjänst i syfte att informera, inspirera och vägleda allmänheten till länets totala utbud av natur och friluftsliv.   
  • Man var positiv till att information om platser, områden och leder, tas fram i samverkan mellan intressenter.
  • Man ansåg det rimligt att den som äger och/eller förvaltar en plats, område eller led, också bör kunna ta ägarskap över den. Och även överlåta ägerskap till bättre lämpad.
  • Man var positiv till att låta användarna vara med och bidra med information (både skapa ny information och editera befintlig), givet att användarna är ackrediterade och informationen i fråga först valideras (kvalitetsäkras).
  • Man tyckte att det vore bra med fler forum där man kan fortsätta samverka i bemärkelsen få inspiration, kunskap, och information av varandra arbeten.