Miljöministern prisar Naturkartan - men det räcker inte

Det räcker inte att Miljöminister, Karolina Skog, prisar Naturkartan i samtal om framtidens friluftspolitik. Om inte samverkan blir bättre mellan Naturkartan och Sveriges kommuner och myndigheter, så kan det blir svårt att nå det friluftspolitiska målet om att göra naturen tillgänglig för alla sett ur ett informativt perspektiv.  

Miljöminister Karolina Skog prisar Naturkartan, under samtal om framtidens friluftspolitik.

Miljöminister Karolina Skog prisar Naturkartan, under samtal om framtidens friluftspolitik.

Är hon inte helt fantastisk vår miljöminister, Karolina Skog!?

Mitt under rådande budgettider tar hon sig tid att kalla Naturkartan till mötte för att diskutera framtidens friluftspoltik mot bakgrund av Naturvårdsverkets regeringsuppdrag - Utveckling av friluftslivet - förutsättningar för digital information om naturområden - som verket redovisade för Regeringen innan sommaren.

Ett föredömligt engagemang för friluftsfrågor som vi i branschen är oändligt tacksamma för. Och som om inte det vore nog, väljer hon att inleda vårt samtal med att prisa Naturkartan för att vara en bra guide till Sveriges natur och friluftsliv. Och menar att hon har hört mycket gott om tjänsten.

Men det räcker inte.

Trots att Naturkartan (IOS eller Android) har seglat upp som en av landets ledande friluftsguider, så tillgodoser tjänsten fortfarande inte allmänhetens fulla behov av information, inspiration och vägledning. Majoriteten av landets natur, och möjligheter till friluftsliv, saknas alltjämt. Således uppfyller tjänsten inte heller de kriterier som behöver införlivas för att den ska bidra till att nå målet om att naturen ska vara tillgänglig för alla sett ur ett informativt perspektiv. 

Under vårt samtal förklarade jag för Karolina att Naturkartan likväl har goda förutsättningar att bidra till att Regeringen når sitt friluftspolitiska mål om att göra naturen tillgänglig för alla sett ur ett informativt perspektiv. Men att det då krävs betydligt bättre gensvar från myndigheterna bland annat vad gäller vilja, ambition och intresse av att:

 • Samverka och samarbeta med kommersiella aktörer som Outdoormap/Naturkartan, som att:
  • Ta fram och tillgängliggöra geografisk data för områden, leder och platser.
  • Ta fram och tillgängliggöra övrig metadata och information, som beskriver och illustrerar ovan nämnda.
 • Vara delaktiga och behjälpliga i fortsatt RnD (research and development) för att kunna tillmötesgå kommersiella aktörers behov och önskemål även på längre sikt.
 • Betala för (vara med att finansiera) de tjänster som Outdoormap/Naturkartan utför, som paketering och förmedling av ovan nämnda data och information.

I sin redovisning av regeringsuppdraget beskriver Naturvårdsverket sin syn på den roll- och ansvarsfördelning som krävs för att Regeringen ska kunna nå målet om att göra natur tillgänglig för alla ur ett informativt perspektiv. Och där förväntas de kommersiella aktörerna, som Naturkartan, att utveckla “paketerade lösningar för användarvänlig information på uppdrag av regioner, destinationsbolag, länsstyrelser, kommuner eller andra”. 

Vi tackar för det förtroendet, och menar att det förvisso är en klok strategi, då de kommersiella aktörerna är betydligt bättre lämpade för den uppgiften än myndigheterna. Men också riskabel strategi, då Naturvårdsverket inte fullt ut försäkrat sig om att de kommersiella företagen verkligen har de förutsättningar och incitament som krävs för att utföra arbetet ifråga, och på så sätt kan borga för att det friluftspolitiska målet nås.

Jag menar att Naturvårdsverket har byggt sin arbetshypotes i den här frågan på antaganden och spekulationer, som i mångt och mycket saknar verklighetsförankring.

För faktum är att trots att vi gör det mesta rätt just nu, så får vi varken data, information, eller uppdrag från myndigheterna, så som situationen idag ser ut. Och allmänheten saknar fortfarande fullgod inspiration, information och vägledning ut i naturen.

Min förhoppning är att Regeringen och Naturvårdsverket, tillsammans med bl a Naturkartan, nu gör allt för att nå målet om att göra naturen tillgänglig för alla ur ett informativt och vägledande perspektiv, genom att se till att:  

 1. Termen “tillgänglighet” sett ur ett informativt perspektiv definieras tydligare
 2. Alla inblandade är överens om såväl den definitionen som de uppsatta mål som är knutna till den definitionen. 
 3. Målen är konkreta om mätbara
 4. Alla berörda har tillräckliga incitament och förutsättningar att nå målen. 
 5. Alla berörda börjar exekvera och samverka i frågan.