62% av svenskarna: Naturreservaten viktiga för friluftslivet

Hela 62% av Sveriges befolkning* tycker det är vitktigt att skydda naturen att kunna utöva friluftsliv där. Det visar Naturvårdsverkets senaste undersökning om vad befolkningen anser om skyddad natur. Frågorna ställdes till slumpmässigt utvalda personer mellan 18 och 75 årde som känner till Naturvårdsverket, vilket är 95 % av befolkningen. 441 personer* svarade. Nästan samtliga respondenter (92%) tyckte det var viktigt att skydda naturen generellt sett.

Detta är en i raden av undersökningar och rapporter som bekräftar hur viktig den skyddade naturen är för människans väl och ve, och således också hur viktigt det är att vi mobiliserar gemensam kraft för att ge allmänheten bästa möjliga förutsättningar att komma ut i naturen.

I tidigare rapporter som Naturvårdsverket har tagit del av, som ”Allmänhetens syn på och relation till skogen” av Kairos Future AB samt ”Friluftsliv – Framtid – Folkhälsa” av Nils Uddenberg vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, framgår det att fyra av fem i Sverige tycker det är viktigt för livskvaliteten att komma ut i skog och mark. Och att man upplever sig avspänd och harmonisk av att vistas i naturen.

Mot bakrund av detta är det oerhört glädjande att Regeringen i sin proposition 2016/17 Höständringsbudget för 2016 föreslår att skydd av värdefull natur ska öka med 250 msek. Och att Naturvårdsverket nu på allvar gör allt för att nå de friluftspolitiska målen, inte minst mot bakgrund av det magra resultatet från halvtids-uppföljningen av målen, som skedde för snart ett år sen.