Ny rapport: Fortfarande oklart hur leder ska finansieras

Vandringsledernas betydelse för friluftslivet, och människors hälsa, kan inte nog överskattas. Därför var det djupt oroande att läsa Naturcentrums rapport: “Kartläggning av långfärdsleder utanför det statliga ledsystemet i fjällen”, som redan för ett par år sen visade på stora brister gällande huvudmannaskap, förvaltning och finansiering. Därför var det också beklämmande att nyligen läsa Peter Fredmans (Etours) rapport: “Finansering av leder”, vars syfte var att belysa problematiken kring just finansieringen av leder för rekreation, med resultatet att “kostnaderna för att underhålla och upprusta många av lederna till en acceptabel nivå överstiger tillgängliga resurser”.

Photo by  Ian Froome  on  Unsplash

Photo by Ian Froome on Unsplash

Fysisk aktivitet är “ett suveränt skydd mot stress, depressioner och minnesproblem” menar psykiatern Anders Hansen som skrivit boken ”Hjärnstark”, och hävdar att “fysisk aktivitet kopplar ihop hjärnans delar och får hela organet att fungera bättre”. Om vi dessutom rör på oss i naturen så får det häpnadsväckande postivita effekter även på vårt själsliga välbefinnande. Tar vi därtill tillfälllet i akt att sakta ner lite grann, ta några djupa andetag och öppnavåra sinnen, så sägs vi få en fördjupad kontakt med den omgivande miljön, som är direkt läkande för både kropp och själ. Japanerna kallar det Shinrin-Yoku (skogsbad) och är en form av “skogsterapi”.

vandringslederna är suveräna katalysatorer för att få folk att hitta ut

Och just vandringslederna är suveräna katalysatorer för att få folk att hitta och våga sig ut i skog och mark. Naturcentrum menar i sin rapport att själva “syftet med en vandringsled är att få ut människor, både närboende och turister, i naturen för att upptäcka och uppleva natur och kultur”. Men betonar vikten av att lederna är iordningställda, kvalitetssäkrade, och väl underhållna.

Naturcentrum menar i sin rapport att det krävs märkningar och vägvisning för att orientera sig längs leden. Här ett utdrag ur rapporten: 

"Tydlig märkning och vägvisning visar vägen och bidrar till trygghet och säkerhet. Märkning och vägvisning är också en del i marknadsföringen av friluftsliv och turism. Tydlig märkning är ett varumärke som signalerar ansvar och goda ambitioner. Anläggningar och anordningar av olika slag underlättar vandrandet och kan göra leden mer attraktiv. Det kan vara broar, spänger, eldstäder, bänkar, vindskydd, stättor och grindar. Kvaliteten på ledernas anläggningar är, precis som märkningen, av stor betydelse för besökarens upplevelser. I takt med att vandrarna blir fler och nya besöksgrupper hittar ut till lederna kommer kraven på anläggningar för komfort och tillgänglighet sannolikt öka, och därmed behoven av underhåll. En bra karta som beskriver leden och dess omgivningar, med lämpliga etapper och platser för rast eller övernattning, är en förutsättning för att kunna planera sin vandring. Kartan ger också trygghet. Vandraren behöver också information om anslutande kommunikationer, parkeringsmöjligheter, vattentillgång, svårighetsgrad och annat som gör det möjligt att planera sin vandring.”

Men av rapporten framgår att det råder stora brister på samtliga för vandraren relevanta områden, som huvudmannaskap, information, förvaltning och finansiering.

kostnaderna för att underhålla och upprusta många av lederna till en acceptabel nivå överstiger tillgängliga resurser
— Peter Fredman, Etour

Peter Fredman bekräftar dilemmat med bristande finansiering i sin rapport, som uppger att flera utredningar på senare tid har visat att "kostnaderna för att underhålla och upprusta många av lederna till en acceptabel nivå överstiger tillgängliga resurser" och att "en ansträngd ekonomisk situation resulterar ofta ”lågbudgetlösningar”, exempelvis inom ramen för särskilda arbetsmarknadssatsningar".

Rapporten menar att "även om viss finansiering finns så är den inte sällan kortsiktig där “etablering och anläggning av leder ofta sker i form av tillfälliga projekt, och att det sedan inte finns tillräckligt med medel avsatta för att ta hand om ledernas skötsel efter projekttiden”.

det saknas ett system som ger en trygg och långsiktig finansiering av leder i Sverige
— Peter Fredman, Etour

Så även om rapporten ger indikationer på att det finns ett nyvaknat intresse att lösa problematiken kring finansiering av leder, så är den samlade bilden idag att det “saknas ett system som ger en trygg och långsiktig finansiering av leder i Sverige.”