Naturkartan tar avstamp i erfarenheter från projektet Urban Nature som genomfördes 2009/2010 som ett samarbete mellan Doberman, Interactive Institute och Utsidan.se/Laventura. Projektet ingick i Vinnovas program: Var dags IT:nöje. 


Syftet med projektet var att skapa en prototyp till en tjänst som stimulerar till fler naturbesök. Målgruppen var barnfamiljer i (stor)stadsmiljö. Utvecklingen av prototypen skedde i nära samverkan med potentiella användare och drygt 800 familjer har deltagit i de enkäter, fokusgrupper och fältstudier som genomfördes.

Erfarenheterna från projektet har gett en unik kunskap om varför vissa familjer kommer ut i naturen och varför andra inte gör det. Generellt vill merparten av de som vi har varit i kontakt med komma ut i naturen oftare. Den viktigaste anledningen till att man inte hittar ut är att informationen om hur det skall gå till inte går att hitta där den borde finnas, på nätet.

Inom projektet skapade vi ett antal koncept för tjänster som kunde svara mot syftet “att stimulera till fler naturbesök”. Tillsammans med våra testfamiljer kom vi fram till att den tjänst som är mest efterfrågad är en guide som hjälper till med att upptäcka upplevelsen. 

Ovanstående film är en demo för den prototyp vi tog fram under projektet.